ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมและนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

กรุงเทพฯ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรและเปิดแสดงนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน นิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลฯ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมและนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

เพื่อร่วมพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาคุณ แด่องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ทรงก่อตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และต่อมาทรงมีพระดำริให้ขยายขอบข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ทรงก่อตั้ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การวิจัยขั้นสูงที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและนานาชาติ ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลคนไทยให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดี ตลอดจนทรงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์ผ่านพระกรณียกิจนานัปการ

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ดอกไม้และผีเสื้อ” เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้พระกรณียกิจและร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่มีเอกลักษณ์หลายร้อยผลงาน ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” อันมีความหมายว่า ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ การออกแบบ โดยทรงมีความสุขซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและยังทรงมุ่งหมายให้งานศิลปะของพระองค์ยังประโยชน์และสร้างความสุขทางใจให้ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย ดังพระดำรัสความว่า “งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย”  

ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถทั้งเชิงศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง พระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาลเป็นที่กล่าวขานเชิดชูสู่สากลนับเป็นมิ่งมงคล สมดังพระนาม “จุฬาภรณ์” อันเป็น “ศรี” แห่งราชวงศ์จักรี โดยในนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน ครั้งนี้ จะนำพาผู้ชมไปร่วมสัมผัสความงดงามของผลงานภาพวาดดอกไม้และผีเสื้อในฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาดั่งดอกไม้บานเพื่อพสกนิกรไทย รวมทั้งยังช่วยสร้างความสุขทางใจให้ผู้ชมทุกท่านได้หวนคำนึงถึงฤดูกาลแห่งการเบ่งบาน สร้างความหวัง และเป็นพลังใจที่สำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไป

พร้อมกันนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระกรุณาคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดดอกไม้และผีเสื้อในฝีพระหัตถ์ เพื่อนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำหอม ก้านไม้หอม และผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันพิเศษจากลายภาพวาดดอกไม้และผีเสื้อในฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน SIRISINLAPIN Art for Life The SCENT OF HAPPINESS Limited Edition เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดให้ผู้จิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคและสะสม สานหัวใจแบ่งปันนำรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยผลิตภัณฑ์น้ำหอม (บริจาค ๙๐๐ บาท) และก้านไม้หอม Diffuser (บริจาค ๕๐๐ บาท) มีจำนวน ๒ กลิ่น ผลิตโดย โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย กลิ่น ROYAL VILLA มาพร้อมบรรจุภัณฑ์พิมพ์ลายดอกไม้จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชื่อภาพ Narcissus and Daffodil, 22/07/2020 และกลิ่น KINNARI BEACH มาพร้อมบรรจุภัณฑ์พิมพ์ลายดอกไม้และผีเสื้อจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชื่อภาพ Snowy Mt. Australia, 21/01/2019 และผ้าพันคอพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ (บริจาค ๙๐๐ บาท)

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขบัญชี ๒๒๙-๓-๐๓๑๙๙๙ ณ ร้านมูลนิธิ ฯ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง , ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ หรือบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทาง LINE Shop มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า

ภายในงานจัดให้มีการออกร้านและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย การร่วมสานต่อพระปณิธานทำความดีถวายพระกุศล กับกิจกรรมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บริจาคดวงตา กับศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย, บริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย, บริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, เวิร์คช้อปศิลปะบำบัด ดั่งดอกไม้บาน ซึ่งได้นำแรงบันดาลใจต้นแบบจากภาพวาดดอกไม้ในฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี “ดอกไม้” บนถุงผ้าพร้อมรับกลับเป็นที่ระลึก,

กิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้รับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์ที่ปลูกโดยเมล็ดพันธุ์จากอวกาศ ลำดับที่ F058 จำนวน ๑ ต้น พร้อมด้วยต้นกล้าราชพฤกษ์ที่ปลูกโดยเมล็ดพันธุ์ปกติ จำนวน ๑ ต้นจากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ โดยความร่วมมือของ สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น โดยนำมาปลูกคู่กันในพื้นที่โครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง อันสะท้อนถึงการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรด้านการจัดการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งต่อยอดเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของเยาวชนและประชาชนชาวไทยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และใกล้ชิดกับเทคโนโลยีทางอวกาศมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีแถลงผลการตัดสินหน่วยงานผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสืบสานพระปณิธานในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ พัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกถิ่นฐาน โดยมีการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐาน มีความทุ่มเทในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นเลิศ อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะ และทุ่มเท โดยในปี ๒๕๖๗ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ “รางวัลศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีขององค์กรสาธารณสุข มอบให้แก่หน่วยงานที่สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขอื่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป สร้างพลังขับเคลื่อนให้กับหน่วยงานทั่วประเทศในการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการสื่อสารให้สังคมเห็นคุณค่าของการพัฒนาองค์กรด้านบริการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศต่อไป

————————————–