× เข้าสู่ระบบ
ภาษาไทย English
สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU X-MBA) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัด โครงการสัมมนาวิชาการ“ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018” “DIGITAL ECONOMY & TRANSFORMATION”

โครงการสัมมนาวิชาการ“ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018”

“DIGITAL ECONOMY & TRANSFORMATION”


สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU X-MBA) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย จะจัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018”ในหัวข้อ “Digital Economy and Transformation” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โดยงานสัมมนาวิชาการ“ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018”ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เข้ามาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน สร้างระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเพื่อสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดมุมมอง และแบ่งปันวิสัยทัศน์ โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

การจัดงานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม” เป็นเจตนารมณ์ของศิษย์เก่า TU X-MBA ที่ดำเนินงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อท่านอาจารย์สังเวียน ผู้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ TU X-MBA และสืบสานปณิธานในการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด มุมมองของผู้บริหาร นักธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไป

ด้วยในสภาวะปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยี และ ดิจิทัล ซึ่งต้องนำมาสู่การปรับตัวในทุกประเภทธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน เข้มแข็ง และ สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คณะผู้จัดงานเล็งเห็นว่าหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้จะยังประโยชน์ให้แก่สมาชิก และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเตรียมรับมือ ในการพัฒนาธุรกิจ และ พัฒนาตนเองต่อไป

วิทยากรในครั้งนี้ได้แก่

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด

Reporter : estae thitipun


โครงการสัมมนาวิชาการ“ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018” “DIGITAL ECONOMY & TRANSFORMATION”
Copyright © 2018 Priewonline.com All Right Reserved. Powered by www.Systemswecare.com