เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม นี้
นับเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้
และเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า
และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล

และในวาระครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
นับเป็นปีที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จะได้น้อมรำลึกถึง
คุณงามความดี ปฏิปทา
น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน
ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง

ในการนี้ มูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับศิษยานุศิษย์

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชา
 ธรรมบูชา สังฆบูชา
เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเอง
และบุคคลรอบข้าง ตลอดจนสังคมไทยสืบไป