“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน
ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind)

“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน

โดย อพท.6 และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว ในโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมืองน่าน โดยมีผู้นำองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชนท่องเที่ยว และผู้บริหารวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน

นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กล่าวว่า จ.น่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สงบงาม เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ที่มีความตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อน จ.น่าน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ มาท่องเที่ยว จ.น่านได้ โดยสะดวก และปลอดภัย

“การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออารยสถาปัตย์ เพื่อให้คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ และเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย สามารถรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผจก.อพท.6 กล่าว

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ ด้วยมีศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า น่าสนใจ รวมถึงมีธรรมชาติที่งดงาม อาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตร จึงครบองค์ประกอบความเป็นสุดยอดเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่คนทั่วโลกอยากมาเยือน อีกทั้ง เมื่อมีการเติมเต็มเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้คนทุกเพศวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ก็จะยิ่งทำให้ จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่พราวเสน่ห์ และมีความยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลโดยแท้จริง

ภายหลังการแถลงข่าว อพท.6 ได้จัดกิจกรรมแฟมทริป (FAM Trip) ทัวร์อารยสถาปัตย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ย่านเมืองเก่าน่าน โดยนำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มมนุษย์ล้อ หรือผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น พร้อมผู้ติดตาม จำนวนกว่า 30 คน เดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวต่างๆที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดสวนตาล โฮงเจ้าฟองคำ และตึกรังสีเกษม เป็นต้น