๒๐ มกราคม 2564 ครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

ที่องค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

UNESCO ยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปี 2563

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO) ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้เสนอชื่อบุคคลสำคัญเพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง และในสมัยการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต ครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล (วันที่ 20 มกราคม 2563)

 ผลงานเป็นที่ประจักษ์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต

       พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา อบรมสั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจในการศึกษาหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้นในวงกว้าง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องดีงาม อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง การเผยแผ่พุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆ องค์ท่านได้สงเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า”วัดป่า” ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม การปฏิบัติจริงที่มีความสุขุมรอบคอบในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ การสอนพระธรรมจากประสบการณ์ปฏิบัติจริง ให้มีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ การพึ่งพากันและกันเสมือนพี่น้องกัน

การปฏิบัติสมาธิและบำเพ็ญเพียร ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบและความสุข ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาตามแนวคำสอนขององค์ท่านได้ขยายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นวัดสายพระป่าในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

การจัดกิจกรรมฉลอง 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต

สืบเนื่องจากงานเฉลิมฉลองครบรอบวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย โดยทางรัฐบาล ภาคเอกชน วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียนและสถานศึกษาและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ และในต่างประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดปี เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

รณณรงค์ทำเนียบรัฐบาล เสนอ ครม. รับทราบ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วันที่ 20 ม.ค. ทั่วประเทศ ทั่วโลก

 

                     และในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา ข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงสืบไป

 

พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (M.D.) ประธานฝ่ายบรรพชิตของมูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขอเชิญชวนวัด หน่วยงานภาคราชการ เอกชน โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมน้อมรำลึกด้วยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมต่างๆที่พุทธศาสนิกชนสามารถทำได้ เช่น สวดมนต์เช้าเย็น เจริญจิตตภาวนา ฟังธรรมออนไลน์. แบบ New normal ณ สถานที่ตามสะดวก เช่น ที่บ้าน /ที่ทำงาน หรือวัดที่จัดกิจกรรมฯ ทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ การร่วมกิจกรรมฯ ตามแนวทางวิถีใหม่ (New nomal) ขอเชิญชวนฯ ดังนี้

  1. ศึกษาองค์ความรู้ นิทรรศการออนไลน์ ในรูปแบบ e-booK ชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ภาษาไทย และอังกฤษ

– ภาษาไทย http://anyflip.com/txsk/sulg/

– ภาษาอังกฤษ https://online.pubhtml5.com/knvc/qhwc/

หรือเพียงสแกนคิวอาร์โค้ด

  1. ขอเชิญชวนรับชม/เผยแพร่ สารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทาใน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ง่ายๆ ด้วยการสแกนตามคิวอาร์โค๊ด หรือ

ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=JyiOUr_wzjM

ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=Ku7FUCpldSo

ตอนที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=z7w38XYJTtA

 

  1. ชุดหนังสือออนไลน์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 มี 6 เล่ม โดยเฉพาะเล่ม หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ภาษาไทย – อังกฤษ เนื้อหาหนังสือรวบรวม ชีวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ข้อวัตร ปฏิปทา และข้อปฏิบัติด้านอื่นๆ ของพระอาจารย์มั่น ที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่โดยคณะศิษยานุศิษย์ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหารวบรวมสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้จาริกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรม คำสอนหรือเทศนาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งบันทึกโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผลงานการประพันธ์ และบทความพิเศษ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับสันติภาพ”

 

ขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึก 151 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ 20  มกราคม 2564 เนื่องในโอกาสได้รับเชิดชูเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี 2563-2564  ณ วัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

วัดที่จัดกิจกรรม : วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

เชิญติดตามการได้ที่ วัดพุทธบูชา หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย สถานีวิทยุ

https://www.facebook.com/WatPutthabucha/live/

 

 

 

เมื่อทุกคนน้อมจิตน้อมใจเจริญสมาธิภาวนา สันติภาพจะเกิดขึ้นในใจของทุกๆคน แผ่ขยายผลสืบต่อสู่คนทั้งโลก ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  มูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึก วาระ ๑๕๑ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  สันติภาพและความสงบของโลก เริ่มได้ที่ใจเรา

 

ผู้ประสานงาน :

พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) M.D.

ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายบรรพชิตมูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 080-403-1337